0 winkelmandje
Toegevoegd
  U heeft items
  U heeft 1 item
  Totaal
  Check Out verder winkelen

  • NEDERLANDSTALIGE VERSIE (English version below) •

   

  Artikel 1. Algemene bepalingen & toepassingsgebied

  Welkom op de website van HARVEST CLUB!

  Deze site ("www.harvestclub.be") incluis de  bijhorende e-commerce verkoopskanalen worden aangeboden door HARVEST CLUB BV met maatschappelijke zetel te Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven, België en ondernemingsnummer 0640.936.012 (verder in deze algemene voorwaarden als "Harvest Club" of met de termen zoals "we", "wij", "ons", "onze", etc aangeduid).

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere internetgebruiker die onze website bezoekt en/of een "Product" wenst aan te kopen via onze website of via een ander internet verkoopskanaal (zoals bij voorbeeld facebook, instagram of google) waarop HARVEST CLUB producten aanbiedt en beheert. In wat volgt wordt deze internetgebruiker (potientiële koper of effectieve koper) benoemd als "de Klant".

  Iedere bestelling van een "Product" veronderstelt dat de Klant de algemene voorwaarden vooraf heeft nagelezen en volledig en uitdrukkelijk heeft aanvaard volgens de specificatie uitgeschreven in artikel 2.

  Deze onderliggende algemene voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de Partijen die ontstaan uit de online verkoop van Producten aangeleverd en beheerd door HARVEST CLUB via het internet en de verkoopskanalen zoals hierboven beschreven. HARVEST CLUB biedt alle producten aan vanuit België en voert alle diensten eveneens uit vanuit België. Iedere verkoopsovereenskomst tussen de Partijen wordt geacht te zijn gebeurd in België. De verkoopsovereenkomst kan enkel in het Nederlands worden opgesteld. Anderstalige informatie heeft louter een informatieve waarde ten aanzien van de Klant.

  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van HARVEST CLUB of van de Klant.

   

  Artikel 2. Rechtsbekwaamheid en aanvaarding

  De persoon die een Product wenst aan te kopen van HARVEST CLUB moet rechtsbekwaam zijn. De Klant aanvaardt de algemene voorwaarden in zijn volledigheid door het plaatsen van een bestelling of door het gebruiken van onze website of andere platformen waarop producten en/of diensten worden aangeboden. Deze aanvaarding betekent een aanvaarding van deze tekst alsmede een aanvaarding van alle mogelijke verwijzingen die deze tekst bevat naar mogelijke bijkomende voorwaarden of wetgevingen al dan niet aangeboden via hyperlinks.

   

  Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HARVEST CLUB of rechthoudende derden.

   

  Artikel 4. Het Product

  Onder het Product worden alle producten en/of Diensten vervat dewelke worden aangeboden door HARVEST CLUB aan de Klant en meer specifiek op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst via onze website of een internetkanaal waarop HARVEST CLUB de producten en diensten aanbiedt. Alle aangeboden producten worden zo nauwgezet en correct mogelijk beschreven door HARVEST CLUB. Evenwel hebben alle foto's over deze producten en/of diensten geen enkele contractuele waarde. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm en maat kunnen geen grondslag vormen voor klachten. HARVEST CLUB wijst de  verantwoordelijkheid af van eventuele foutjes in de beschrijving van de producten of diensten m.b.t. wasinstructies, maat, kleur, en dergelijke meer.

   

  Artikel 5. De Prijs

  De prijs van een aangeboden product en/of dienst is deze dewelke zichtbaar is op het ogenblik van het plaatsen van een bestelling door de Klant. De prijs wordt steeds uitgedrukt in Euro en is inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij anders vermeld. Eventuele transportkosten zitten niet in de aangeboden prijs, deze worden bij het verkoopproces toegevoegd. Alsook zullen eventuele kortingen apart worden afgetrokken van het totaalbedrag tijdens het verkoopproces.

  HARVEST CLUB behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen van de producten aan te passen. Evenwel zal voor iedere verkoopsovereenskomst de prijs deze zijn dewelke op de bevestigingsemail van de bestelling werd geschreven. 

   

  Artikel 6. De bestelling

  De Klant start een bestelling door producten in zijn/haar winkelmandje te plaatsen. Deze bestelling kan ten allen tijde nog gecorrigeerd worden. Deze bestelling wordt bevestigd en is definitief nadat de klant het verrekenproces heeft doorlopen. In dit verrekenproces worden de levering en betaalmodaliteiten (betalingsproces) vastgelegd. Door het uitvoeren van het betalingsproces is de bestelling definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. De Klant aanvaardt dat deze bestelling louter via email wordt bevestigd.

  De Klant aanvaardt dat de gegevens die geregistreerd worden in het informatiesysteem van HARVEST CLUB (in combinatie met de 'hosting' partner) en de registraties in het betalingssysteem de enige geldige en bewijskrachtige informatie is met betrekking tot de bestelling en de betaalstatus van de verkoopovereenkomst.

   

  Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

  Betalingen kunnen enkel gebeuren via volgende lijst van betalingsmodaliteiten: PayPal, VISA, Mastercard, Bancontact/Mister Cash, via overschrijving, via betaling met Eco-cheques of "betaling bij afhaling in winkel".

  Alle betalingen gebeuren in EURO. Het wisselrisico is altijd ten laste van de Klant.

   

  Artikel 8. Overdracht van de producten: verzending, afhaling en ontvangst

  Zie  Verzending, afhaling en ontvangst

   

  Artikel 9. Herroeping en retour

  Zie Retour procedure

   

  Artikel 10. Annulatie of verbreking

  Een door HARVEST CLUB aanvaardde bestelling kan niet worden geannuleerd door de Klant. Indien evenwel de Klant de overeenkomst toch verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is de Klant ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het totaalbedrag van de bestelling.

   

  Artikel 11. Geschillen en toepasselijke wetgeving

  Het Belgisch recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Partijen.

  In geval van betwisting tussen de Partijen aangaande de overeenkomst zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

   

  Artikel 12. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden

  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

   

  Artikel 13. Versie van deze algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden werden het laatst herzien op 27/04/2018

   

  Artikel 14. Contact

  Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen worden gesteld via email naar info(at)harvestclub(.)be


  Log van de wijzigingen

  Wijzigingen maart 2018

  Toevoeging artikel met betrekking tot eigendomsrechten

  Wijzigingen april 2018

  Afzondering artikel 8: Verzending, afhaling en ontvangst