0 winkelmandje
Toegevoegd
  U heeft items
  U heeft 1 item
  Totaal
  Check Out verder winkelen

  • NEDERLANDSTALIGE VERSIE (English version below) •

  Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent van een online aankoop die u heeft gemaakt. In dit uitzonderlijk geval kan u gebruik maken van uw herroepingsrecht en een retour procedure starten. Hieronder wordt beschreven hoe deze procedure werkt.

  1. Herroepingsrecht

  U heeft een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen startende de dag na de levering van het product.

  U meldt ons binnen deze termijn dat u afziet van uw aankoop: eenvoudig door de retourprocedure te starten via het HARVEST CLUB RETOUR PORTAAL of via email naar shop(at)harvestclub(.)be mét vermelding van uw aankoop ordernummer.

  Als u na het verlopen van deze herroepingstermijn een retour start kunnen we u hiervoor helaas geen terugbetaling, noch een ruilrecht aanbieden.

  2 Wat?

  U kan enkel een product retourneren dat ongebruikt werd; in dezelfde staat is als wanneer u het ontving en zich in de originele verpakking bevindt. Bovendien is een retour enkel mogelijk voor producten die aan de originele prijs werden verkocht.

  Sommige producten komen niet in aanmerking voor retour:

  • bederfbare producten zoals voedingsmiddelen of levende producten zoals planten of bloemen.
  • Een product dat specifiek op maat van de klant is gemaakt of kledij op maat aangepast voor de klant
  • Ook kan u geen producten retouren die vallen onder de persoonlijke hygiëne (beauty-poducten, verzorgingsproducten), tenzij ongeopend.
  • Evenmin kan u een cadeaubon retourneren.
  • Producten dewelke tijdens eventuele solden periodes fysiek in één van onze winkels ter plaatse werden aangekocht of die aan een gereduceerde prijs (vb. stock items uit 'STOCKSALES') werd aangekocht komen evenmin in aanmerking voor retour.

  3. Terugbezorging van het product

  Bezorg ons onverwijld het product in originele verpakking (en indien van toepassing ongeopend) terug via een van onderstaande methodes:

  • Of u brengt het product terug naar een van onze winkels te Leuven tijdens de openingsuren.
  • Of u stuurt het product terug

  Bij gebruik van het retour-portaal kan u via uw ontvangen track-and-trace code en je leverings-postcode het product terug retourneren door zelf een retour-label af te drukken en duidelijk aan te brengen op de retourverpakking. U brengt het pakket naar het door u gekozen ophaalpunt.

  • naar

  HARVEST CLUB • RETOUR

  Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven (BELGIUM)

  U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de port-kosten voor het retourneren van het product. Deze zijn niet terugbetaalbaar.
  • Afhankelijk van waar u woont, kan het enige tijd duren vooraleer het geretourneerde product bij ons toekomt.
  • Wij raden u ook aan een verzendingsverzekering af te sluiten indien het product dat u terugzendt meer dan 100 EUR aankoopwaarde is, aangezien wij niet kunnen garanderen dat we uw retour effectief zullen ontvangen.

  4. Terugbetalingsbedrag (indien van toepassing)

  Eenmaal wij de retour ontvangen hebben en het product of de producten hebben onderzocht, ontvangt u via email een melding dat we de door u geretourneerde producten hebben ontvangen. We laten u ook weten of deze in aanmerking komen voor een volledige of een gedeeltelijke terugbetaling of voor een ruilrecht, of wanneer deze niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

  De eventuele terugbetaling bestaat uit:

  • de origineel betaalde prijs voor het product + de eventuele verzendingskost van het order om het product te ontvangen
  • - (minus)
   • de (door HARVEST CLUB betaalde) retourkost (*) indien u gebruik heeft gemaakt van het HARVEST CLUB RETOUR PORTAAL
   • i.g.v. een retour van buiten de EU (bvb VK, VSA, Noorwegen, Zwitserland, ..): de douanekost, tax-kost en eventuele andere kosten m.b.t. de import binnen EU
   • kosten bij eventuele schade (**) aan het product

  (*) retourkost via HARVEST CLUB RETOUR PORTAAL:

  Retour vanaf kost (EUR)
  België, Luxemburg, Nederland 7
  Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen 10
  Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland 15
  Italië, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika 20
  Andere landen vraag ons bij melden retour

  (**) schade:

  In een aantal situaties behouden we ons het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling aan te bieden en dit o.a. in volgende gevallen: indien het product niet in de originele verpakking werd teruggestuurd, indien er onderdelen ontbreken van het product die niet te wijten zijn aan onze aanlevering, of indien een product of kledingstuk vuil of beschadigd is.

  5. Terugbetalingswijze (indien van toepassing)

  Bij goedkeuring wordt de terugbetalingsprocedure gestart en zal een bedrag automatisch gecrediteerd worden op uw kredietkaart of uw originele betaalmethode. Hou er rekening mee dat dit een aantal dagen kan duren na ontvangst van de goedkeuringsmail.

  Opgelet: Indien u oorspronkelijk hebt betaald met Belgische ECO- of consumptie-cheques zijn deze niet om te zetten naar geld. Als je een product retourneert, zal je dus geen cash ontvangen voor deze cheques

  6. Late of ontbrekende terugbetaling (indien van toepassing)

  Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Gelieve ook uw kredietkaart instelling te contacteren, aangezien het vaak voorkomt dat het enige tijd duurt vooraleer de terugbetalingsopdracht officieel verwerkt wordt. Indien u van mening bent dat u na 10 dagen nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve ons hiervoor dan te contacteren via shop(at)harvestclub(.)be. Vermeld steeds uw origineel ordernummer en het origineel betaalbewijs.

  7. Ruilrecht (indien van toepassing)

  Indien u een product stuk of beschadigd heeft ontvangen, en nadat u het product correct heeft geretourneerd en na onze goedkeuring, bezorgen we u eenzelfde product van gelijkwaardige kwaliteit indien dit voorradig is. Aangezien wij vaak met unieke stukken werken is dit niet altijd mogelijk. In sommige situaties kan u kiezen voor een herstelling of bezorgen we u een gelijkwaardig stuk (na bestelling bij onze leverancier) of een tegoedbon. We behouden ons het recht voor hiervan af te zien en te kiezen voor een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling.

  8. Versie van deze procedure

  De versie van deze retourprocedure is v1.3. De laatste herziening van deze procedure gebeurde op 19/01/2023.


  • ENGLISH VERSION (Dutch version above) •

  It can happen that you are not satisfied with the online purchase you made. In this peculiar event, you can start a retour procedure. Below you'll find how this procedure goes.

  1. Right of withdrawal

  U have a lawful withdrawal period of 14 calendar days starting the day after the delivery of the product (when purchased online).

  You notify us within this period that you are canceling your purchase: simply by starting the return procedure via the HARVEST CLUB RETURN PORTAL or by email to shop(at)harvestclub(.)be stating your purchase order number.

  If you start a return after this withdrawal period has expired, we unfortunately cannot offer you a refund or an exchange right.

  1. What can be returned?

  You can only return a product that has been unused, nor weared whatsoever, is in the same condition as when you received it and in its original packaging. Moreover, a return is only possible for products that were sold at the original price.

  Some products are not eligible for a return:

  • perishable products such as foodstuffs or living products such as plants or flowers
  • A product that is specifically tailored to the customer or clothing that is custom-made for the customer
  • You can also not return products that are suitable for personal hygiene (beauty products, care products), unless unopened.
  • nor can you return a gift voucher
  • Products that were physically purchased in one of our stores on site during any sales periods or that were purchased at a reduced price (eg stock items from 'STOCKSALES') are also not eligible for return.

  3. How to return?

  Immediately return the product(s) to us in its original packaging (and, if applicable, unopened) using one of the methods below:

   • Either you can return the product to one of our stores in Leuven during opening hours.
   • Or you send the product back

   When using the return portal, you can return the product via your received track-and-trace code and your delivery zip code by printing a return label yourself and clearly affixing it to the return packaging. You bring the package to your chosen drop-off point.

   • to

   HARVEST CLUB • RETOUR

   Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven (BELGIUM)

   You are always responsible for paying the postage costs for returning the product. These are non-refundable.
   • Depending on where you live, it may take some time for the returned product to reach us.
   • We also recommend that you take out shipping insurance if the product you are sending is more than 100 EUR purchase value, as we cannot guarantee that we will receive your return effectively.

   4. Refundable amount (if applicable)

   Once we have received the return and have examined the product or products, you will receive an email to notify you that we have received the returned products. We will also let you know if they are eligible for a full or partial refund or an exchange right, or if they are not eligible for a refund.

   The possible refund consists of:

   • the original price paid for the product + any shipping costs of the order to receive the product
   • - (minus)
    • the (paid by HARVEST CLUB) return cost (*) if you have used the HARVEST CLUB RETURN PORTAL
    • in case of a return from outside the EU (e.g. UK, USA, Norway, Switzerland, ..): the customs cost, tax cost and any other costs related to the import within the EU
    • costs in case of any damage (**) to the product

   (*) return cost when using the HARVEST CLUB RETOUR PORTAAL:

   Return from cost (EUR)
   Belgium, Luxembourg, Netherlands 7
   Denmark, France, Germany, Poland 10
   Austria, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland 15
   Italy, Norway, United Kingdom, United States of Amerika 20
   Other countries ask us when reporting a return

   (**) damage

   In a number of situations we reserve the right to only offer a partial refund and this, among other things, in the following cases: if the product was not returned in the original packaging, or if parts are missing from the product that cannot be attributed to our delivery, or if a product or item of clothing is dirty or damaged.

   5. Refund method (if applicable)

   Upon approval, the refund process will start and an amount will be automatically credited to your credit card or original payment method. Keep in mind that this can take a number of days after receiving the approval email.

   Note: If you originally paid with Belgian ECO checks, these cannot be converted into cash. If you return a product, you will not receive any cash for these ECO checks.

   6. Late or missing refund (if applicable)

   If you have not yet received a refund, first check your bank account again. Please also contact your credit card institution as it often takes some time for the refund order to be officially processed. If you believe that you have still not received a refund after 10 days, please contact us via shop(at)harvestclub(.)be. Always state your original order number and the original proof of payment.

   7. Exchange right (if applicable)

   If you have received a product broken or damaged, and after you have returned the product correctly and after our approval, we will deliver you the same product of equivalent quality if it is in stock. Since we often work with unique pieces, this is not always possible. In some situations you can opt for a repair or we will provide you with an equivalent item (after ordering from our supplier) or a voucher. We reserve the right to waive this and to opt for a (full or partial) refund.

   8. Version of this procedure

   The version of this return procedure is v1.3. The last revision of this procedure took place on 19/01/2023