0 winkelmandje
Toegevoegd
  U heeft items
  U heeft 1 item
  Totaal
  Check Out verder winkelen

  • NEDERLANDSTALIGE VERSIE (English version below) •

   

  Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent van een aankoop die u heeft gemaakt. In dit uitzonderlijk geval kan u een retour procedure starten. Hieronder wordt beschreven hoe deze procedure werkt.

  1. Retourneren

  U kan enkel producten retourneren binnen de 14 dagen na de aankoopdatum. Als u nadien een retour start kunnen we u hiervoor helaas geen terugbetaling, noch een ruilrecht aanbieden.

  U kan enkel een product retourneren dat ongebruikt werd. Bovendien is een retour enkel mogelijk voor producten die aan de originele prijs werden verkocht. Het product dient tevens in dezelfde staat te zijn als wanneer u het ontving en zich in de originele verpakking bevinden.

  Sommige producten komen niet in aanmerking voor retour:

  • bederfbare producten zoals voedingsmiddelen of levende producten zoals planten of bloemen.
  • Ook kan u geen producten retouren die vallen onder de persoonlijke hygiëne (beauty-poducten, verzorgingsproducten).
  • Evenmin kan u een cadeaubon retourneren.
  • Producten dewelke tijdens eventuele solden periodes werden aangekocht of die aan een gereduceerde prijs (vb. stock items uit 'STOCKSALES') werd aangekocht komen evenmin in aanmerking voor retour.

  In een aantal situaties behouden we ons het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling aan te bieden en dit o.a. in volgende gevallen: indien het product niet in de originele verpakking werd teruggestuurd, of indien er onderdelen ontbreken van het product die niet te wijten zijn aan onze aanlevering.

   

  2. Verzending van het product

  Om een retour te starten, dient u het product in originele verpakking terug te bezorgen via een van onderstaande methodes:

   • Of u brengt het product terug naar de winkel te Leuven tijdens de openingsuren.
   • Of u stuurt het product terug

   Bij gebruik van het retour-portaal kan u via uw ontvangen track-and-trace code en je leverings-postcode het product terug retourneren door zelf een retour-label af te drukken en duidelijk aan te brengen op de retourverpakking.U brengt het pakket naar het door u gekozen ophaalpunt.

   • naar

    HARVEST CLUB • RETOUR

    Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven (BELGIUM)

    U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de port-kosten voor het retourneren van het product. Deze zijn niet terugbetaalbaar. Indien u een terugbetaling ontvangt, zal de (door HARVEST CLUB betaalde) port-kost (in geval van gebruik van het RETOUR PORTAAL) afgetrokken worden van het terug te betalen bedrag.

    Afhankelijk van waar u woont, kan het enige tijd duren vooraleer het geretourneerde product bij ons toekomt.

    Wij raden u ook aan een verzendingsverzekering af te sluiten indien het product dat u verzendt meer dan 100 EUR aankoopwaarde is, aangezien wij niet kunnen garanderen dat we uw retour effectief zullen ontvangen.

     

    3. Terugbetaling (indien van toepassing)

    Eenmaal wij de retour ontvangen hebben en het product of de producten hebben onderzocht, zal u een email ontvangen om u te melden dat we de door u geretourneerde producten hebben ontvangen. We laten u ook weten of deze in aanmerking komen voor een volledige of een gedeeltelijke terugbetaling of voor een ruilrecht, of wanneer deze niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

    Bij goedkeuring wordt de terugbetalingsprocedure gestart en zal een bedrag automatisch gecrediteerd worden op uw kredietkaart of uw originele betaalmethode. Hou er rekening mee dat dit een aantal dagen kan duren na ontvangst van de goedkeuringsmail.

    Opgelet: Indien u oorspronkelijk hebt betaald met Belgische ECO-cheques zijn dezeniet om te zetten naar geld. Als je een product retour stuurt, zal je dus geen cash ontvangen voor deze ECO-cheques

     

    4. Late of ontbrekende terugbetaling (indien van toepassing)

    Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Gelieve ook uw kredietkaart instelling te contacteren, aangezien het vaak voorkomt dat het enige tijd duurt vooraleer de terugbetalingsopdracht officieel verwerkt wordt. Indien u van mening bent dat u na 7 dagen nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve ons hiervoor dan te contacteren via shop(at)harvestclub(.)be. Vermeld steeds uw origineel ordernummer en het origineel betaalbewijs.

     

    5. Ruilrecht (indien van toepassing)

    Indien u een product stuk of beschadigd heeft ontvangen, en nadat u het product correct heeft geretourneerd en na onze goedkeuring, bezorgen we u eenzelfde product van gelijkwaardige kwaliteit indien dit voorradig is. Aangezien wij vaak met unieke stukken werken is dit meestal niet mogelijk. In sommige situaties kan u kiezen voor een herstelling of bezorgen we u een gelijkwaardig stuk (na bestelling bij onze leverancier) of een tegoedbon. We behouden ons het recht voor hiervan af te zien en te kiezen voor een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling.

     

    6. Versie van deze procedure

    De versie van deze retourprocedure is v1.2. De laatste herziening van deze procedure gebeurde op 30/09/2020.

     


     

    • ENGLISH VERSION (Dutch version above) •

     

    It can happen that you are not satisfied with the purchase you made. In this peciliar event, you can start a retour procedure. Below you'll find how this procedure goes.

    1. Returning (part) of an order

    You can only return a product within 14 days after you placed the order. When you start a return after this date, unfortunately we cannot offer you a refund, nor can we offer you an exchange right.

    You can only return a product that has not been used, nor weared whatsoever. Moreover is a return only possible for a product that has been bought at its original price. The product has to be in the exact same state as when you received it. You have to return it in the original package.

    Some products are excluded from the return procedure:

    • perishable products such as foods or living products such as plants or flowers
    • You can also not return products that fall under personal hygiene (beauty-poducts, care-products).
    • Nor can you return a gift voucher
    • Products that were purchased during any sales periods or that were purchased at a reduced price (f.e. stock items from 'STOCKSALES') are also not eligible for return.

    In a number of situations we reserve the right to only offer a partial refund and this, among other things, in the following cases: if the product was not returned in the original packaging, or if parts are missing from the product that cannot be attributed to our delivery.

     

    2. Shipping the product

    To initiate a return, you must return the product in its original packaging using one of the methods below:

     • Or you can return the product to the store in Leuven during opening hours.
     • Or you send the product back

     When using the return portal, you can return the product via your received track-and-trace code and your delivery zip code by printing a return label yourself and affixing it clearly onto the return packaging. You bring the package to your chosen drop-off point.

     • to

      HARVEST CLUB • RETOUR

      Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven (BELGIUM)

      You are always responsible for paying the postage costs for returning the product. These are non-refundable. If you receive a refund, the postage (paid by HARVEST CLUB) will be deducted from the amount to be refunded (in case of using the RETURN PORTAL).

      Depending on where you live, it may take some time for the returned product to reach us.

      We also recommend that you take out shipping insurance if the product you are sending is more than 100 EUR purchase value, as we cannot guarantee that we will receive your return effectively.

       

      3. Refund (if applicable)

      Once we have received the return and have examined the product or products, you will receive an email to notify you that we have received the returned products. We will also let you know if they are eligible for a full or partial refund or an exchange right, or if they are not eligible for a refund.

      Upon approval, the refund process will start and an amount will be automatically credited to your credit card or original payment method. Keep in mind that this can take a number of days after receiving the approval email.

      Note: If you originally paid with Belgian ECO checks, these cannot be converted into cash. If you return a product, you will not receive any cash for these ECO checks.

       

      4. Late or missing refund (if applicable)

      If you have not yet received a refund, first check your bank account again. Please also contact your credit card institution as it often takes some time for the refund order to be officially processed. If you believe that you have still not received a refund after 7 days, please contact us via shop(at)harvestclub(.)be. Always state your original order number and the original proof of payment.

       

      5. Exchange right (if applicable)

      If you have received a product broken or damaged, and after you have returned the product correctly and after our approval, we will deliver you the same product of equivalent quality if it is in stock. Since we often work with unique pieces, this is usually not possible. In some situations you can opt for a repair or we will provide you with an equivalent item (after ordering from our supplier) or a voucher. We reserve the right to waive this and to opt for a (full or partial) refund.

       

      6. Version of this procedure

      The version of this return procedure is v1.2. The last revision of this procedure took place on 30/09/2020